Episode: 26-رفتن پهلوان طورک به جنگ سرند


dastan118 Logo
Subscribe
26-رفتن پهلوان طورک به جنگ سرند
در این داستان به قدرت گرفتن سرند( ضحاک زاده ) و رفتن طورک جهان پهلوان به نبرد با اودر این اپیزود از کک هم نام برده می شود که د رآینده مفصل درباره اون گفته خواهد شد و اما ادامه داستان

dastan118
Users who viewed this episode also viewed...

dastan118 > 16-عاقبت ضحاک

در این داستان در مورد نبرد فریدن و ضحاک و عاقبت ضحاک خواهید شنید با ما باشید در ادامه داسانها... www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #ریتوییت #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران

dastan118 > 19- نقشه وزیریمن برای کشتن شاهزاده های ایرانی

داستان خواستگاری برای شاه زادگان ایران و نقشه شوم وزیر یمن برای کشتن شاهزادگان وادامه ماجرا.... با ما با شید و ما را به دوستان معفی کنید www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #ریتوییت #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران

dastan118 > 18- خواستگاری پسران فریدون

فریدون فرخ برای سلم و تور و ایرج از دختران یمن خواستگاری می کند می توانید ادامه داستان را بشنوید با ما باشید و اگر خوشتون اومد ما را به دوستان معرفی کنید www.dastan118.ir www.instagram...
Comments (0)

Login or Sign up to leave a comment.

Log in
Sign up

Be the first to comment.